Volleybalvereniging Castellum probeert er alles aan te doen een gezellig en veilig sportklimaat te creëren. Het actief communiceren van normen en waarden kan hieraan bijdragen.

Hieronder worden gedragsregels genoemd die voortvloeien uit onze waarden en normen en tevens in lijn zijn met de NeVoBo gedragscode.

Natuurlijk moeten normen en waarden en hoe we met elkaar omgaan, gedragen worden door de leden zelf. Door het goede voorbeeld te geven en kaders te stellen proberen we dit te waarborgen. In het Beleidsplan worden onderstaande Waarden & Normen vermeld en in het Huishoudelijk Reglement staat aangegeven dat indien iemand zich hier niet aan houdt, we de mogelijkheid hebben het lidmaatschap van de desbetreffende persoon te ontzeggen.

 

Normen & Waarden

 

Respect & Veiligheid

Binnen de vereniging behoren alle leden en bezoekers zowel in als buiten het veld iedereen met respect te behandelen. Hieronder behoort ook het creëren van een veilig sportklimaat, waarbij een ieder zich thuis en veilig voelt.

 

Openheid & Toegankelijkheid:

We streven er naar een vereniging te zijn die toegankelijk is voor een brede groep mensen uit Alphen  aan den Rijn en omstreken. We zijn een transparante volleybalvereniging waarbij het beleid, de kernwaarden en kerndoelstellingen voor iedereen inzichtelijk is. Door middel van elkaar positief aanspreken en van feedback te voorzien, behouden we een prettige sfeer.

 

Boeien & (Ver)binden

We streven er naar een grote mate van verbondenheid te creëren tussen leden en betrokkenen onderling, door samen te werken, activiteiten te organiseren en alle volleybal activiteiten zoveel als mogelijk te centraliseren in één accommodatie. We willen een wij-gevoel creëren.

 

Sportief presteren

Naast het waarborgen van de breedtesport willen we zeker ook graag onze ambities waarmaken door met dames en heren op een zo hoog mogelijk niveau te acteren.  Dit altijd met behoud van een sportieve houding.

 

Samenwerken

Samenwerken binnen de vereniging om de vereniging draaiende te houden en een mooie en aantrekkelijke plek te bieden voor iedereen die volleybal een warm hart toedraagt. Dit betekent dat elk lid op zijn tijd de handen uit de mouwen moet steken. Daarnaast samenwerking met scholen en gemeente en maatschappelijke instanties ten einde onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en een positieve rol te spelen binnen de Alphense samenleving.

 

Gedragsregels voor Spelers, Ouders en Trainers /Coaches

Bovenstaande waarden en normen leiden tot de volgende concrete gedragsregels:

 

Spelers/speelsters

Wat wordt gewenst als gedrag?

Fair-play tijdens en na training en wedstrijd, d.w.z.:

 • Wij zijn gastheer tegenover het team dat ons bezoekt, wij stellen ons dienstbaar op bij problemen of onduidelijkheden die het team heeft;
 • Respect voor de tegenstander, correcte houding, geen intimidatie (in zoverre niet het gevolg van een kwaliteitsverschil);
 • Ieder teamlid op gelijke wijze en met respect benaderen;
 • Betrokkenen en omstanders met respect benaderen (wees beleefd tegen de scheidsrechter en spreek publiek gerust beleefd aan wanneer ze ongepast gedrag vertonen);
 • Geen dronkenschap of overmatig alcoholgebruik na de wedstrijden;
 • Accepteer opmerkingen c.q. aanwijzingen van anderen, ga ervan uit dat dit positief bedoeld is;
 • Houd de zaal en kleedkamers netjes. Ga zuinig om met ballen, netten en andere materialen (een volleybal is geen voetbal, van een net blijf je af);
 • Je bent eerlijk: uit = uit en aangeraakt = aangeraakt.

Bevorder een positieve sfeer, d.w.z.:

 • Wees hulpvaardig voor spelers die moeite hebben om zich sociaal te binden aan het team;
 • Spoor medespelers aan tot respectvol en sportief gedrag wanneer nodig;
 • De vereniging kan alleen maar bestaan met behulp van vrijwilligers: bied je zelf aan om te helpen;
 • Indien gevraagd wordt voor hulp, wees bereid om je handen uit de mouw te steken;
 • Heb begrip voor andermans (on)mogelijkheden;
 • Praat positief / coachend over elkaar;
 • Ga met respect om met de medespelers buiten de directe omstandigheid van de sportsituatie (geen pestgedrag of ander gedrag binnen bijv. de app of mail, dat ervoor zorgt dat de relatie van het teamlid met het team kan worden aangetast).

Waarop kunnen we spelers aanspreken?

Voor de duidelijkheid volgen hieronder enkele specifieke situaties, die te maken hebben met het verstoren van de trainingen en wedstrijden, zoals:

 • Medespelers bewegen om dingen bewust anders te doen dan wat de trainer wil;
 • Medespelers beledigen of denigrerende opmerkingen over hen maken;
 • Schreeuwen of ander ongepast gedrag;
 • Pesten of negatief benaderen van medespelers;
 • Het steeds te laat komen (indien ouders hier een rol in spelen bij vervoer, ouders aanspreken);
 • De kleedkamers onnet achterlaten;
 • Gebruik van mobiel tijdens de training of wedstrijd (mobiel hoort in de tas), behalve bij voorafgaand overleg wegens bijzondere situatie;
 • Gebruik van mobiel in privésfeer zoals de kleedkamer (het maken van foto’s van teamgenoten of tegenstanders in de kleedkamer);
 • Ongepast gedrag naar scheidsrechter;
 • Communicatie tijdens training of wedstrijd met iemand buiten het veld, indien niet in relatie tot het volleyballen;
 • (Ongevraagde) communicatie met de scheidsrechter door een ander dan de aanvoerder.

 

Ouders

Wat wordt gewenst als gedrag:

Gedrag dat de spelers helpt / ondersteunt / motiveert en niet tegenwerkt bij hun spel:

 • Respectvol zijn naar scheidsrechters, coaches en spelers;
 • Een positieve houding ten opzichte van de organisatie: een volleybalvereniging werkt met vrijwilligers die hun best doen er een mooie vereniging van te maken. Een positieve bijdrage wordt gewaardeerd;
 • Een stimulerende en motiverende houding aannemen naar het kind, ook indien het niet het eigen kind is (voorbeeldfunctie);
 • Een stimulerende en motiverende houding aannemen naar het team, aanmoedigen van het team.

Positief meewerken aan regelingen rondom trainingen, vervoer e.d.:

 • Afmelden kan soms noodzakelijk zijn, doe dit zo snel dit duidelijk is. Afmelden doe je bij de trainer, niet bij een teamgenoot;
 • Kom op tijd, ook bij onderlinge afspraken over gegroepeerd rijden. Neem zonodig contact op met elkaar en wissel hiertoe mobiele nummers uit;
 • Indien je het niet eens bent met het gemaakte rijschema of taken, wissel onderling van plek, de trainer hoeft dit niet op te lossen.

Waarop kunnen wij ouders aanspreken?

Enkele gedragingen die het wedstrijdverloop negatief kunnen beïnvloeden, zoals:

 • Het zich bemoeien met kind tijdens wedstrijd of nabespreking;
 • Het uitfluiten van het andere team, of negatief zijn tegenover (spelers van) het andere team of ouders;
 • Het zich hoorbaar bemoeien met (vermeend) onterechte beslissingen van de scheidsrechter, dit dienen anderen te doen en bij escalaties gaat dit via de NeVoBo.
 • Het op de spelersbank zitten of in het veld stappen tijdens de wedstrijd, uitgezonderd indien hulp bij tellen of bij het invullen van het wedstrijdformulier (bespreek desnoods opmerkingen na de wedstrijd met de trainer/coach).

Indien zij zich teveel met het beleid van de trainer gaan bemoeien, zoals:

 • De trainer herhaald bellen met een mening over de training (deze vragen horen thuis bij de betreffende Technische Commissies);
 • Voortdurend medewerkers belasten met vragen en opmerkingen omtrent teamsamenstelling of functioneren van trainer, coach of TC lid.

 

Trainers

Wat wordt gewenst als gedrag:

In relatie tot het positief training geven:

 • Positieve houding t.o.v. de spelers, zorgen voor een aangename sfeer;
 • Spelers komen om het volleybal te leren, laat op gepaste wijze waardering zien over hun ontwikkeling hierin, kortom: positief trainen/coachen;
 • Training afstemmen op niveau spelers en team;
 • Saamhorigheid nastreven.

In relatie tot het respectvol training geven:

 • Een pedagogische benadering nastreven in de trainingen;
 • Evenveel aandacht geven aan iedere speler;
 • Een voorbeeldrol vervullen, waaraan de spelers zich graag willen spiegelen;
 • Culturele bijzonderheden en gelegenheden van sporters respecteren, voor zover niet risicovol.

In relatie tot een veilig klimaat:

 • Zieke of geblesseerde sporters benaderen met interesse en welwillendheid;
 • Beseffen dat je als trainer een voorbeeldfunctie hebt;
 • Normen en waarden duidelijk uitdragen, gedragsregels hanteren;
 • Stel ouders in kennis wanneer er twijfels zijn over het welzijn van een speler;
 • Neem contact op met het bestuur indien (een vermoeden van) pestgedrag, moeizame communicatie met het team of andere gelijkaardige probleemgevallen.

 

Waarop kunnen wij trainers aanspreken?

Voor de zekerheid, een aantal concrete situaties:

In relatie tot onveilig gedrag van de trainer:

 • Spelers in het openbaar negatief bekritiseren;
 • Altijd hulp vragen aan dezelfde persoon, bijv. de ‘zwakkere’ speler, die altijd ja zal zeggen;
 • Zonder de (schriftelijke) uitdrukkelijke toestemming van de speler, persoonlijke of vertrouwelijke informatie openbaar maken;
 • Gebruik van mobiel in privésfeer zoals de kleedkamer (het maken van foto’s van spelers of tegenstanders in de kleedkamer);
 • Gedrag hanteren dat als pesten zou kunnen worden uitgelegd;
 • Meer fysieke aanraking dan functioneel noodzakelijk, teveel fysieke aanraking concentreren rond één speler.

In relatie tot voorbeeldgedrag:

 • Roken / alcoholgebruik tijdens de training of wedstrijd;
 • Zelf wel met een mobieltje bezig zijn;
 • Overmatig alcoholgebruik na de training of wedstrijd.


In bovengenoemde gedragscode zijn veel relevante zaken opgenomen die ervoor moeten zorgdragen dat een ieder binnen het team met plezier deelneemt aan volleybal binnen volleybalvereniging Castellum. Binnen deze gedragscode zijn er misschien aandachtspunten die niet zijn opgenomen. Laat hier dan altijd je gezonde verstand spreken.

Het Bestuur en Technische Commissie van volleybalvereniging Castellum alsmede de trainers van de betreffende teams staan volledig achter deze gedragscodes.

 • Bij overtreding van deze gedragscodes wordt een speler in eerste instantie aangesproken door de trainer, die hiervan melding maakt bij de Technische Commissie;
 • Bij herhaling van overtreding van deze gedragscodes wordt een ieder uit het desbetreffende team verwijderd. Het oordeel ligt bij de Technische Commissie en trainer of dit van tijdelijke of definitieve aard zal zijn. Eén en ander is ook afhankelijk van de voorgeschiedenis;
 • Bij het in diskrediet brengen van de vereniging en / of team kan worden overgegaan tot dezelfde maatregelen;
 • Bij grove overtreding en blijvende herhaling kan het lidmaatschap van de vereniging worden beëindigd.